PRIVACYVERKLARING

 

FOX HEAD EUROPE, S.L.U. (“FOX HEAD”) is zich bewust van het belang van de vigerende wetgeving inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens. In dit opzicht besteden we veel aandacht aan de bescherming van de veiligheid, de integriteit, de waarheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens die onze cliënten en gebruikers aan ons verschaffen, en waar wij op een verantwoordelijke en transparante wijze mee omgaan.  

De onderhavige Privacyverklaring (in het vervolg: “De Verklaring”) heeft tot doel u te informeren over hoe wij de persoonsgegevens via https://nl.foxracing.com verzamelen, verwerken en beschermen.

FOX HEAD verklaart dat het heeft geprobeerd een zo eenvoudig en helder mogelijke beschrijving van zijn onderhavige Verklaring te geven. FOX HEAD heeft duidelijk voor ogen dat je privacy belangrijk is. Daarom vragen wij je onze Verklaring goed door te lezen en contact met ons op te nemen in het geval je twijfels mocht hebben.  

Onze Verklaring reguleert niet de verwerking van gegevens door andere bedrijven en organisaties die onze diensten en/of producten publiceren en die cookies, machines die de bezoekers aan je website tellen en andere technologieën gebruiken om belangrijke offertes bekend te publiceren en aan te bieden.

 

1. INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

FOX HEAD EUROPE, S.L.U., in het vervolg VERANTWOORDELIJKE, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker en informeert u dat deze gegevens verwerkt zullen worden in overeenkomst met het bepaalde in de vigerende wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens, de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR)  betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, waardoor we u de volgende informatie over de verwerking verschaffen:

Welke informatie verzamelen wij? Wij verzamelen persoonlijke informatie zoals bijvoorbeeld uw naam en achternaam, telefoonnummer, postcode en emailadres.  

Tevens verzamelen wij informatie die uw webbrowser ons automatisch stuurt iedere keer dat u een van onze websites bezoekt om uw gebruikerservaring en de algemene kwaliteit van onze diensten aan analyse te onderwerpen en te verbeteren. Voor méér informatie kunt u onze Cookieverklaring raadplegen.

Het doeleinde van de verwerking: het onderhouden van een commerciële relatie met de Gebruiker. De handelingen voorzien voor het uitvoeren van de verwerking zijn de volgende:

  • Indien u hiervoor toestemming geeft, de verzending van commerciële reclameberichten via email, SMS, MMS, sociale media of ieder ander bestaand of toekomstig elektronisch of fysiek middel, dat commerciële mededelingen mogelijk maakt. Deze mededelingen zullen door de VERANTWOORDELIJKE verzonden worden en verband houden met zijn eigen producten of diensten of die van zijn medewerkers of leveranciers. Het maken van statistieken. 
  • De verwerking van bestellingen, opdrachten, aanvragen en alle soorten verzoeken die door de gebruiker zijn gedaan via een van de willekeurige contactvormen die tot zijn beschikking zijn gesteld.  
  • Kennisname van de voorkeuren van de gebruikers en “profiling” om ons aanbod van diensten en producten te personaliseren en/of efficiënter te maken.

Criteria voor gegevensbewaring: de gegevens zullen worden bewaard zolang er een wettelijk belang bestaat het doel van de verwerking te handhaven en totdat dit doeleinde ophoudt te bestaan. In dat laatste geval zullen de gegevens verwijderd worden met behulp van afdoende veiligheidsmaatregelen ter garantie van de pseudonimisering van gegevens of de volledige vernietiging ervan. Tevens kunnen ze bewaard worden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Legitimatie voor de verwerking van gegevens: Wij zijn gelegitimeerd en bevoegd de informatie die u ons verschaft te verwerken en te proceseren indien deze informatie nodig is voor het toezenden van de gevraagde informatie, het beheer van het Platform, het uitvoeren van een contract en elektronische handel, zoals in het geval van een koopovereenkomst of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen die voortvoeien uit het Recht van de Europese Unie of van de Lidstaten. FOX HEAD zal de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om te garanderen dat de persoonlijke gegevens van de geïnteresseerde die verzameld, opgeslagen en verwerkt worden op een wettige, getrouwe en transparante wijze gebruikt zullen worden, in navolging van de verplichtingen die omwille van deze activiteit voorvloeien uit het van toepassing zijnde juridische stelsel

Gedurende de tijd dat u onze cliënt bent zijn wij gelegitimeerd uw gegevens te gebruiken om u te informeren over de offertes, promoties, producten, diensten, folders en campagnes waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn, rekening houdend met de producten en diensten die u in het verleden gecontracteerd hebt, ofschoon u op ieder moment bezwaar in kunt dienen tegen de verwerking van deze gegevens.

Buiten deze gevallen zullen wij altijd vóór de verwerking van uw gegevens eerst uw toestemming daarvoor vragen. Deze toestemming zal voortkomen uit uw vrije, specifieke, geïnformeerde en duidelijke wil. U heeft het recht deze toestemming op ieder willekeurig moment weer in te trekken, zonder retroactieve kracht.

De communicatie van gegevens: De VERANTWOORDELIJKE zal de gebruikers expliciet informeren en garanderen dat zijn persoonsgegevens enkel en alleen overgedragen zullen worden als hiervoor aan de gebruikers vooraf expliciet en duidelijk toestemming gevraagd is en ze hier goed over geïnformeerd zijn of indien dit bij wet verplicht is (bijvoorbeeld, voor fiscale doeleinden indien dit door de wet voorzien wordt of als het nodig mocht zijn voor de uitvoering van het contract).

De rechten van de Gebruiker:

  • Het recht om op ieder willekeurig moment zijn toestemming in te trekken.
  • Het recht op inzage, rectificatie, overdraagzaamheid en verwijdering van uw gegevens en het recht van beperking en van bezwaar tegen hun verwerking.
  • Het recht bezwaar in te dienen bij de controleautoriteit als men denkt dat de verwerking niet volgens de wet verloopt. We verzoeken u in ieder geval vóór het indienen van bezwaar contact met ons op te nemen.  

 

De contactgegevens om uw rechten uit te voeren:
FOX HEAD EUROPE, S.L.U.
Postadres: C/ Canudas, P.E. Mas Blau, 13 - EL PRAT DE LLOBREGAT 08820 (BARCELONA)  
Email: customerservice.eu@foxracing.com
..................................................  -  ..................................................

2. VERPLICHTE OF VRIJWILLIGE AARD VAN DE INFORMATIE VERSCHAFT DOOR DE GEBRUIKER

De Gebruikers aanvaarden expliciet, vrijelijk en duidelijk dat de leverancier hun gegevens nodig heeft voor de afhandeling van hun aanvraag, door middel van het aankruizen van de desbetreffende hokjes en het invullen van de gegevens in de velden die met een sterretje (*) in het contactformulier of in de gedownloade formulieren gemarkeerd worden, waarbij het invullen van de overige velden vrijwillig is. De Gebruiker garandeert dat de persoonlijke gegevens die aan de VERANTWOORDELIJKE verschaft zijn waar zijn en stelt zich aansprakelijk voor de communicatie van elke mogelijke wijziging van deze gegevens.  

 

Alle gegevens die via de website gevraagd en met een sterretje (*) gemarkeerd worden moeten verplicht ingevuld worden aangezien ze nodig zijn voor het leveren van een optimale dienst aan de Gebruiker. Indien de verplichte gegevens niet verschaft woden kan niet gegarandeerd worden dat de verschafte informatie en diensten volledig aan zijn behoeften voldoen.
  

3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Dat conform het bepaalde in de vigerende wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens, de VERANTWOORDELIJKE voldoet aan alle bepalingen van de GDPR inzake de verwerking van de persoonsgegevens waar hij verantwoordelijk voor is en hij voldoet ook duidelijk aan de beginselen beschreven in artikel 5 van het GDPR, waardoor de gegevens van de geïnteresseerde op een wettige, getrouwe en transparante wijze verwerkt worden en deze verwerking gepast, pertinent en beperkt is tot wat nodig is voor de doeldeinden waarvoor ze verwerkt worden.

De VERANTWOORDELIJKE garandeert dat het geïmplementeerde technische en organisatorische beleid geschikt is voor het toepassen van de veiligheidsmaatregelen die de GDPR voorschrijft voor het beschermen van de rechten en vrijheden van de Gebruikers en dat hun de juiste informatie is gestuurd inzake het uitoefenen van hun rechten.